به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود نرخ نامه شرکت کلیک نمایید   دانلود نرخ نامه مصوب

تعاریف مفاهیم پله برقی - قسمت اول

 

تعاریف مفاهیم پله برقی (قسمت 1) :

سرعت پله برقی :

 

[photo_panel border="1px double #cccccc" radius="42" text_align="center" photo="images/blog/01.jpg"]تعاریف مفاهیم پله برقی[/photo_panel]


معمولا پله های برقی در سرعتهای 5/0 ، 6/0 ، 65/0 ، و 75/0 متر بر ثانیه ساخته میشوند.در استاندارد سرعت مجاز از مولفه های شیب و ارتفاع پیروی مینماید.
• حداکثر سرعت مجاز پله برقی 75/0 متر بر ثانیه با زاویه شیب تا 30 درجه میباشد. (بند 15-3-4-7 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، بند5-4-1-2-2 استانداردملی ایران 1- 13836 و نیز بند 12-2-1 استاندارد EN115-2005 )
• حداکثر سرعت مجاز پله برقی با زاویه شیب بین 30 الی 35 درجه ، 5/0 متر بر ثانیه میباشد. (بند 15-3-4-7 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ،بند5-4-1-2-2 استاندارد ملی ایران 1- 13836 ونیزبند 12-2-1 استانداردEN115-2005 )
• حداکثر سرعت مجاز برای پله برقی با ارتفاع بیش از 6 متر ، 5/0 متر بر ثانیه میباشد. (بند5-4-1-2-2 استاندارد ملی ایران 1- 13836 ونیزبند 12-2-1 استانداردEN115-2005 )
• در صورت تغییر کمتر از 5%-+ در فرکانس و ولتاژ جریان برق ورودی ،سرعت پله برقی نباید تغییر نماید. . (بند5-4-1-2-2 استاندارد ملی ایران 1- 13836 ونیزبند 12-2-1 استانداردEN115-2005 )


در خصوص پیاده روهای متحرک نیز موارد ذیل قابل ذکر میباشد :


• سرعت مجاز برای پیاده روهای متحرک طبق استاندارد 75/0 متر بر ثانیه تعریف شده است.(بند 15-4-5مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ،بند 5-4-1-2-3 استاندارد ملی ایران 1-13836 و نیز بند 12-2-2 استاندارد EN115-2005 )
• در پیاده روهای متحرک سرعت تنها در شرایطی میتواند تا 9/0 متر بر ثانیه افزایش یابد که عرض پالت بیش از 1/1 متر نبوده و نیز عرض پالت های افقی ابتدا و انتهای ایستگاه ها حداقل 6/1 متر باشد.(بند 15-4-5-1 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، بند 5-4-1-2-3 استاندارد ملی ایران 1-13836 و نیز بند 12-2-2-1 استاندارد EN115-2005 )
• الزامات فوق برای پیاده روهای متحرکی که دارای حرکت با شتاب متغیر بوده و یا به پیا ده روهای متحرک دیگر متصی میباشند ، اعمال نمیگردد.(بند 5-4-1-2-3 استاندارد ملی ایران 1- 13836 و نیز بند 12- 2-2-2 استاندارد EN115-2005 )

 

شیب پله برقی :

 

[photo_panel border="1px double #cccccc" radius="42" text_align="center" photo="images/blog/02.jpg"]شیب پله برقی[/photo_panel]

 

زاویه ای را که استپ ، پالت و یا تسمه نسبت به سطح افق میسازد شیب پله برقی گویند. این مولفه نیز از مهمترین مشخصات تجهیزات میباشد.امروزه پله های برقی را عموما با زوایای 5/27، 30 و 35 درجه میسازند.
- طیق استاندارد در صورتی که ارتفاع پله برقی بیش از 6 متر بوده و یا سرعت پله برقی بیش از 5/0 متر بر ثانیه باشد ، شیب آن نمیتواند از 30 درجه تجاوز نماید.(بند 15-3-4-9 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ،بند 5-2-2 استاندارد ملی ایران 1- 13836 و نیز بند 10-1-1 استاندارد EN115-2005 )

 

 

 

عرض پله برقی :

 

 

[photo_panel border="1px double #cccccc" radius="42" text_align="center" photo="images/blog/03.jpg"]عرض پله برقی[/photo_panel]

 


پله برقی معمولا با عرض استپ 60، 80 و 100 سانتیمتر ساخته میشوند . در پله برقی های با عرض 60 سانتی متر ،بر روی هر استپ فقط یک نفر جا میگیرد ،اما در پله های با عرض 80 سانتی متر در صورتی که یک نفر روی پله ایستاده باشد ، نفر پشت سر میتواند از کنار آن عبور نماید،همچنین کودکان نیزمیتوانند در کنار والدین خود بر روی استپ بایستند.در پله برقی و پیا ده روی متحرک با عرض استپ یک متر دو نفر به راحتی میتوانند بر روی هر استپ بایستند .بیشترین سفارش ساخت پله برقی مربوط به پله هایی با عرض 80 سانتیمتر میباشند.
در مراکز تجاری ، فرودگاه ها و پایانه های مسافری که ترافیک زیاد مسافر وجود دارد، توصیه میگردد از پیاده رو های متحرک با عرض 2/1 متر استفاده شود تا علاوه بر امکان حرکت چرخ های دستی ، افراد به راحتی بتوانند از کناره ها عبور نمایند.

 

[calltoaction align="right" title="شرکت هیراد صنعت آسانبر" button_text="تماس با ما" button_link="/index.php/about-us/contact-us"]برای تماس با شرکت کلیک نمایید[/calltoaction]

 

 

 مطالب مرتبط :

تعاریف مفاهیم پله برقی - قسمت اول

تعاریف مفاهیم پله برقی - قسمت دوم