به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود نرخ نامه شرکت کلیک نمایید   دانلود نرخ نامه مصوب

مفهوم اسکرت در پله برقی چیست ؟

 

اسکرت

[photo_panel border="1px double #cccccc" radius="42" text_align="center" photo="images/blog/08.jpg"]اسکرت[/photo_panel]


صفحاتی که در دو طرف پله برقی در مجاورت مسیر حرکت استپ ها قرار دارند، اسکرت نامیده میشوند.صفحات یاد شده وظیفه هدایت استپ ها به عهده داشته و هدایتگرهای استپ با کشیده شدن بر روی این صفحات باعث هدایت استپ ها به میانه پله برقی می گردند.
معمولا توسط مکانیزم های مختلف مسیر حرکت هدایت گرهای استپ بر روی اسکرت روغنکاری شده تا ضمن ب حداقل رساندن اصطکاک از گیر کردن استپ ها و ایجاد صدای ناهنجار جلوگیری گردد.
مطابق استاندارد جهت جلوگیری از گیر کردن پای مسافرین بین استپ و اسکرت کنترل شده و نیز جهت جلوگیری از ورود جسم خارجی از برسهای محافظ استفاده گردد.
اسکرت ، تحت نیروی 1500 نیوتون عمود بر سطح 25 سانتی متر مربع نباید بیش از 4 میلیمتر تغییر شکل داشته باشد.

 

[photo_panel border="1px double #cccccc" radius="42" text_align="center" photo="images/blog/09.jpg"]نقشه کلی پله برقی[/photo_panel]


دک داخلی


دک در زبان اینگلیسی به معنی عرشه میباشد.دک داخلی به صفحات اتصال دهنده اسکرت ها و بالستریت ها گفته می شود .این صفحات امکان دسترسی به هندریل و مسیر عبور آن را فراهم مینماید.
طبق استاندارد این صفحات باید حداقل زاویه ای برابر 25 درجهنسبت به بالستریت داشته باشند .این سطح شبدار باعث جلوگیری از ایستادن و یا راه رفتن مسافرین بر روی صفحات یاد شده و بروز حادثه میگردد.


دک خارجی


دک خارجی به صفحات اتصال دهنده بالستریت ها به کلدینگهای کناری اطلاق میگردد.