به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود نرخ نامه شرکت کلیک نمایید   دانلود نرخ نامه مصوب

ویرایش جدید استاندارد موتورخانه آسانسور

 

ویرایش جدید استاندارد موتورخانه آسانسور

ویرایش جدید استاندارد موتورخانه آسانسور
ویرایش جدید استاندارد موتورخانه آسانسور

 

ویرایش جدید استاندارد موتورخانه آسانسور

 

 

حداقل ارتفاع مفید فضاهای کاری 180سانتیمتر با رواداری 5 سانتیمتر می باشد و همچنین موارد زیر می باید تامین گردد :
• در صورتیکه قطعات متحرک موجود در موتورخانه دارای پوشش ایمن قابل باز کردن باشند میتوان حداقل ابعاد فضاهای سرویس این قطعات متحرک را زا 60*50 سانتیمتر به 30*30 سانتی متر کاهش داد.
• ارتفاع مفید محل های رفت و آمد نباید کمتر از 180سانتیمتر با رواداری 5 ساتیمتر میباشد .
• عرض راه های دسترسی به فضاهای باز (مفید)باید حداقل دارای پهنای5/0متر (با رواداری 10سانتی متر) باشد این مقدار در جاهایی که قطعات متحرک وجود ندارد تا 4/0متر (با رواداری 10سانتی متر)قابل کاهش می باشد.
• در صورتی که عرض معبر راههای دسترسی به فضاهای سرویس قطعات متحرک به علت وجود گاورنر یا نفوذ قسمتی از شاسی سیستم محرکه کاهش یافته باشد و گاورنر واین قسمت از شاسی ارتفاعی کمتر از 0/5متر و عمق کمتر از 0/35متر داشته باشند به گونه ای که به راحتی امکان عبور از روی آن مسیر باشد میتوان مشروط به پوشش مناسب گوشه های تیز شاسی موجود در مسیر و همچنین وجود حفاظ ایمن با ارتفاع کمتر از 0/5متر برای گاورنر و سایر قطعات متحرک واقع در کنار این معبر مورد را بلامانع دانست.
• درصورتی که کف موتور خانه دارای تعدادی سطوح با اختلاف بیشتر از 5/0متر باشد. لازم است راه پله یا نردبان داشته باشد و اگر ارتفاع سکو بیش از 7/0متر باشد باید برای سطوح فوق نرده محافظ(نرده به ارتفاع حداقل 7/0متر )نیز درنظر گرفته شود.
• عرض در هر دسترسی حداقل 6/0 متر و ارتفاع آنها بای حداقل 180سانتیمتر با رواداری 5 سانتیمتر باشد همچنین نباید به سمت داخل اتاق باز شوند.
• باید کلیدی در داخل و نزدیک به نقطه (نقاط) دسترسی و در ارتفاع مناسب روشنایی این فضا را قطع و وصل کند.