به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود نرخ نامه شرکت کلیک نمایید   دانلود نرخ نامه مصوب

حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور

حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور

 

 

حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور

حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور با توجه به وزن جسم و یا تعداد نفرات بر اساس جداول زیر می باشد :

 

1- حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور با توجه به وزن جسم

 

ظرفیت / جرم (کیلوگرم) حداکثر مساحت مفید کابین (متر مربع)
100 0/37
180 0/58
225 0/70
300 0/90
375 1/10
400 1/17
450 1/30
525 1/45
600 1/6
630 1/66
675 1/75
750 1/90
800 2/00
825 2/05
900 2/20
975 2/35
1000 2/40
1050 2/50
1125 2/65
1200 2/8
1250 2/90
1275 2/95
1350 3/10
1425 3/25
1500 3/40
1600 3/56
2000 4/20
2500 5/00

 

2- حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور با توجه به تعداد نفرات

 

تعداد مسافرین آسانسور(نفر) حداکثر مساحت مفید کابین (متر مربع)
1 0/28
2 0/49
3 0/60
4 0/79
5 0/98
6 1/17
7 1/31
8 1/45
9 1/59
10 1/73
11 1/87
12 2/01
13 2/15
14 2/29
15 2/43
16 2/57
17 2/71
18 2/85
19 2/99
20 3/13