توصیه به مالکین مجتمع ها در مورد آسانسورها

– آسانسور ها میبایست دارای شناسنامه فنی حاوی مشخصات اجزا تشکیل دهنده سیستم ، شیوه نصب ، روش آزمون و دستورالعمل تعمیر و نگهداری بوده و این شناسنامه در زمان فروش به همراه تجهیزات تحویل بهره بردار گردد.

– آسانسورها پس از نصب و راه اندازی باید توسط شخص ذی صلاح آزمایش و تحویل گردد.عدم وجود شناسنامه فنی مذکور رافع مسئولیت قانونی بهره بردار نخواهد بود.

– اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و نصب آسانسور مبادرت مینمایند می بایست دارای پروانه صلاحیت فنی از وزارت صنایع ،عضویت سندیکای آسانسور را دارا باشند.

– تحویل آسانسور مانع از ضمانت سازنده ،فروشنده و نصاب آسانسور نخواهد بود.کلیه نقشه های ساختمانی شامل جزییات کامل مشخصات و اطلاعات مربوط به آسانسورها و مدارک مربوط به تعمیر و نگهداری و هر گونه تغییر در این تجهیزات میبایست توسط بهره بردار نگهداری و در صورت درخواست بازرسان کار به ایشان ارائه گرد.