ویژگیهای آسانسور های معلولبر

ویژگیهای آسانسور های معلولبر (مورد استفاده افراد ناتوان جسمی)

در آسانسور هایی که احتمال جابجایی افراد ناتوان جسمی بیشتر است (ساختمان های دسته دوم، سوم و چهارم) علاوه بر رعایت کلیه ضوابط آسانسورها باید ضوابط و مقررات زیر نیز رعایت گردد :

– عرض در طبقات حداقل باید 800 میلیمتر باشد ولی توصیه میشود در طبقات برای این نوع آسانسور ،از نوع اتوماتیک و با عرض 900 میلیمتر انتخاب شود.
– مسیر دسترسی به درب آسانسور مخصوصا ورودی اصلی باید بدون مانع یا شیب تند باشد.
– حداقل عرض کابین در ساختمان های عمومی 1100 میلیمتر و حداقل عمق 1400 میلیمتر.
– حداقل یک دستگیره روی یک دیوار کابین آسانسور در ارتفاع 900 میلیمتر نصب شود. سطح مقطع این دستگیره بین 30 تا 45 میلیمتر با شعاع انحنای 10 میلیمتر و فاصله آن از دیوار کابین آسانسور حداقل 35 میلیمتر باشد.
– در صورتی که نیاز به تعبیه صندلی تاشو برای نشستن افراد ناتوان در داخل کابین آسانسور باشد نشیمن این صندلی باید حداقل 300 میلیمتر عمق، 400 میلیمتر عرض داشته باشد و در ارتفاع 500 میلیمتر از کف کابین آسانسور نصب و حداقل 100 کیلوگرم بار را تحمل نماید.
– حداکثر رواداری توقف در تراز طبقه 10-+ میلیمتر باشد.
– زمان باز ماندن درب ،متناسب با نوع کاربری توسط افراد ناتوان ، از 2 تا 20 ثانیه قابل تنظیم باشد.
– در آسانسورهای تکی کنار درب آسانسور و در آسانسورهای گروهی که روبروی هم هستند در هر دیوار حداقل 1 شستی احضار تعبیه شود.
– رسیدن آسانسور به طبقه مورد نظر و شروع باز شدن درب طبقه با صدای زنگی که شدت صوتی آن قابل تنظیم از 35 تا 65 دسی بل باشد ،اعلام گردد.
– علاوه بر وجود نشان دهنده جهت حرکت آسانسور در داخل کابین، باید جهت حرکت به صورت علائم صوتی نیز مشخص شود بدین منظور سیگنالها ی صوتی منقطع تکی برای نشان دادن جهت حرکت به سمت بالا و دوتایی برای نشان دادن جهت حرکت به سمت پایین در داخل کابین آسانسور پخش شود.