برق اضطراری – بلک اوت – آسانسور

استفاده از سیستم نجات اضطراری خودکار (به اصطلاح بلک اوت) در هنگام قطع برق برای آسانسورهای بدون گیربکس الزامی بوده و برای سایر آسانسورها نیز پیشنهاد میگردد.
در صورتی که از سیستم نجات اضطراری خودکار در هنگام قطع برق استفاده شده باشد علاوه بر رعایت مفاد بند 14-2 این سیستم باید فقط پس از قطع برق و کسب اطمینان از نبودن در حالت بازرسی (رویزیون) نسبت به رساندن کابین با سرعت کنترل شده توسط درایو فرکانس و ولتاژ متغیر به یکی از طبقات عمل نموده و در این هنگام نباید هیچ یک از قسمتهای مدارسری ایمنی (شامل قفل و کنتاکت درها ، کلیدهای توقف دستی ، وسایل ایمن برقی ) را ازمدار خارج کند.همچنین پس از توقف کابین در محدوده بازشو قفل ، باید امکان باز شدن درها فراهم گردد.
هنگامی که کلید اصلی (01) تغذیه (برق)آسانسور را قطع کرد ،از هرنوع حرکت و عملکرد خودکار آسانسور (از جمله عملکرد خودکار با باطری) باید جلوگیری شود.
توجه: سیستم بلک اوت باید در حالت فعال بودن وضعیت روزیون عملکرد نداشته باشد و در زمان فعال شدن بلک اوت نباید سری ایمنی پل گردد.