به سایت هیراد صنعت آسانبر خوش آمدید ، جهت دانلود نرخ نامه شرکت کلیک نمایید   دانلود نرخ نامه مصوب

توصیه به مالکین مجتمع ها در مورد آسانسورها

 

توصیه به مالکین مجتمع ها در مورد آسانسورها

 

توصیه به مالکین مجتمع ها در مورد آسانسورها

 

- آسانسور ها میبایست دارای شناسنامه فنی حاوی مشخصات اجزا تشکیل دهنده سیستم ، شیوه نصب ، روش آزمون و دستورالعمل تعمیر و نگهداری بوده و این شناسنامه در زمان فروش به همراه تجهیزات تحویل بهره بردار گردد.

- آسانسورها پس از نصب و راه اندازی باید توسط شخص ذی صلاح آزمایش و تحویل گردد.عدم وجود شناسنامه فنی مذکور رافع مسئولیت قانونی بهره بردار نخواهد بود.

- اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و نصب آسانسور مبادرت مینمایند می بایست دارای پروانه صلاحیت فنی از وزارت صنایع ،عضویت سندیکای آسانسور را دارا باشند.

- تحویل آسانسور مانع از ضمانت سازنده ،فروشنده و نصاب آسانسور نخواهد بود.کلیه نقشه های ساختمانی شامل جزییات کامل مشخصات و اطلاعات مربوط به آسانسورها و مدارک مربوط به تعمیر و نگهداری و هر گونه تغییر در این تجهیزات میبایست توسط بهره بردار نگهداری و در صورت درخواست بازرسان کار به ایشان ارائه گرد.