مخاطرات آسانسور با کابین بدون درب

 

 

کلیه کابین آسانسورهایی که از سال 1378 در تهران و پساز سال 1382 در کل کشور نصب شده اند باید از چاه آسانسور منفک باشند . متاسفانه تعداد آسانسور هایی که قبل از سال های یاد شده وجود داشته و کابین آنها بدون درب میباشد حجم عظیمی از کل آسانسور های موجود را تشکیل میدهد.دسترسی به چاه از داخل کابین می تواند باعث گیر کردن وسائل و یا اعضای بدن بخصوص کودکان گردد . لذا مقتضی است از کودکان بخصوص در کابین های یاد شده مراقب بیشتری گردد.