حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور

حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور با توجه به وزن جسم و یا تعداد نفرات بر اساس جداول زیر می باشد :

1- حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور با توجه به وزن جسم

ظرفیت / جرم (کیلوگرم) حداکثر مساحت مفید کابین (متر مربع)
100 0/37
180 0/58
225 0/70
300 0/90
375 1/10
400 1/17
450 1/30
525 1/45
600 1/6
630 1/66
675 1/75
750 1/90
800 2/00
825 2/05
900 2/20
975 2/35
1000 2/40
1050 2/50
1125 2/65
1200 2/8
1250 2/90
1275 2/95
1350 3/10
1425 3/25
1500 3/40
1600 3/56
2000 4/20
2500 5/00

 

2- حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور با توجه به تعداد نفرات

 

تعداد مسافرین آسانسور(نفر) حداکثر مساحت مفید کابین (متر مربع)
1 0/28
2 0/49
3 0/60
4 0/79
5 0/98
6 1/17
7 1/31
8 1/45
9 1/59
10 1/73
11 1/87
12 2/01
13 2/15
14 2/29
15 2/43
16 2/57
17 2/71
18 2/85
19 2/99
20 3/13