ویرایش جدید استاندارد موتورخانه آسانسور

حداقل ارتفاع مفید فضاهای کاری 180سانتیمتر با رواداری 5 سانتیمتر می باشد و همچنین موارد زیر می باید تامین گردد :

موتورخانه آسانسور
• در صورتیکه قطعات متحرک موجود در موتورخانه دارای پوشش ایمن قابل باز کردن باشند میتوان حداقل ابعاد فضاهای سرویس این قطعات متحرک را زا 60*50 سانتیمتر به 30*30 سانتی متر کاهش داد.
• ارتفاع مفید محل های رفت و آمد نباید کمتر از 180سانتیمتر با رواداری 5 ساتیمتر میباشد .
• عرض راه های دسترسی به فضاهای باز (مفید)باید حداقل دارای پهنای5/0متر (با رواداری 10سانتی متر) باشد این مقدار در جاهایی که قطعات متحرک وجود ندارد تا 4/0متر (با رواداری 10سانتی متر)قابل کاهش می باشد.
• در صورتی که عرض معبر راههای دسترسی به فضاهای سرویس قطعات متحرک به علت وجود گاورنر یا نفوذ قسمتی از شاسی سیستم محرکه کاهش یافته باشد و گاورنر واین قسمت از شاسی ارتفاعی کمتر از 0/5متر و عمق کمتر از 0/35متر داشته باشند به گونه ای که به راحتی امکان عبور از روی آن مسیر باشد میتوان مشروط به پوشش مناسب گوشه های تیز شاسی موجود در مسیر و همچنین وجود حفاظ ایمن با ارتفاع کمتر از 0/5متر برای گاورنر و سایر قطعات متحرک واقع در کنار این معبر مورد را بلامانع دانست.
• درصورتی که کف موتور خانه دارای تعدادی سطوح با اختلاف بیشتر از 5/0متر باشد. لازم است راه پله یا نردبان داشته باشد و اگر ارتفاع سکو بیش از 7/0متر باشد باید برای سطوح فوق نرده محافظ(نرده به ارتفاع حداقل 7/0متر )نیز درنظر گرفته شود.
• عرض در هر دسترسی حداقل 6/0 متر و ارتفاع آنها بای حداقل 180سانتیمتر با رواداری 5 سانتیمتر باشد همچنین نباید به سمت داخل اتاق باز شوند.
• باید کلیدی در داخل و نزدیک به نقطه (نقاط) دسترسی و در ارتفاع مناسب روشنایی این فضا را قطع و وصل کند.