تعاریف مفاهیم پله برقی

برای آشنایی بیشتر با انواع پله برقی بهتر است قبل از هر اقدامی مفاهیم و تعاریف پله برقی را بدانید . شرکت هیراد صنعت آسانبر بهترین مجری پله برقی در تهران .

مفاهیم پله برقی

مفاهیم پله برقی

سرعت پله برقی :

معمولا پله های برقی در سرعتهای 5/0 ، 6/0 ، 65/0 ، و 75/0 متر بر ثانیه ساخته میشوند.در استاندارد سرعت مجاز از مولفه های شیب و ارتفاع پیروی مینماید.

 • حداکثر سرعت مجاز پله برقی 75/0 متر بر ثانیه با زاویه شیب تا 30 درجه میباشد. (بند 15-3-4-7 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، بند5-4-1-2-2 استانداردملی ایران 1- 13836 و نیز بند 12-2-1 استاندارد EN115-2005 )
 • حداکثر سرعت مجاز پله برقی با زاویه شیب بین 30 الی 35 درجه ، 5/0 متر بر ثانیه میباشد. (بند 15-3-4-7 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ،بند5-4-1-2-2 استاندارد ملی ایران 1- 13836 ونیزبند 12-2-1 استانداردEN115-2005 )
 • حداکثر سرعت مجاز برای پله برقی با ارتفاع بیش از 6 متر ، 5/0 متر بر ثانیه میباشد. (بند5-4-1-2-2 استاندارد ملی ایران 1- 13836 ونیزبند 12-2-1 استانداردEN115-2005 )
 • در صورت تغییر کمتر از 5%-+ در فرکانس و ولتاژ جریان برق ورودی ، سرعت پله برقی نباید تغییر نماید. . (بند5-4-1-2-2 استاندارد ملی ایران 1- 13836 ونیزبند 12-2-1 استانداردEN115-2005 )

در خصوص پیاده روهای متحرک نیز موارد ذیل قابل ذکر میباشد :

 • سرعت مجاز برای پیاده روهای متحرک طبق استاندارد 75/0 متر بر ثانیه تعریف شده است.(بند 15-4-5مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ،بند 5-4-1-2-3 استاندارد ملی ایران 1-13836 و نیز بند 12-2-2 استاندارد EN115-2005 )
 • در پیاده روهای متحرک سرعت تنها در شرایطی میتواند تا 9/0 متر بر ثانیه افزایش یابد که عرض پالت بیش از 1/1 متر نبوده و نیز عرض پالت های افقی ابتدا و انتهای ایستگاه ها حداقل 6/1 متر باشد.(بند 15-4-5-1 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، بند 5-4-1-2-3 استاندارد ملی ایران 1-13836 و نیز بند 12-2-2-1 استاندارد EN115-2005 )
 • الزامات فوق برای پیاده روهای متحرکی که دارای حرکت با شتاب متغیر بوده و یا به پیا ده روهای متحرک دیگر متصی میباشند ، اعمال نمیگردد.(بند 5-4-1-2-3 استاندارد ملی ایران 1- 13836 و نیز بند 12- 2-2-2 استاندارد EN115-2005 )

شیب پله برقی :

زاویه ای را که استپ ، پالت و یا تسمه نسبت به سطح افق میسازد شیب پله برقی گویند. این مولفه نیز از مهمترین مشخصات تجهیزات میباشد.امروزه پله های برقی را عموما با زوایای 5/27، 30 و 35 درجه میسازند.

– طیق استاندارد در صورتی که ارتفاع پله برقی بیش از 6 متر بوده و یا سرعت پله برقی بیش از 5/0 متر بر ثانیه باشد ، شیب آن نمیتواند از 30 درجه تجاوز نماید.(بند 15-3-4-9 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ،بند 5-2-2 استاندارد ملی ایران 1- 13836 و نیز بند 10-1-1 استاندارد EN115-2005 )

عرض پله برقی :

پله برقی معمولا با عرض استپ 60، 80 و 100 سانتیمتر ساخته میشوند . در پله برقی های با عرض 60 سانتی متر ،بر روی هر استپ فقط یک نفر جا میگیرد ،اما در پله های با عرض 80 سانتی متر در صورتی که یک نفر روی پله ایستاده باشد ، نفر پشت سر میتواند از کنار آن عبور نماید،همچنین کودکان نیزمیتوانند در کنار والدین خود بر روی استپ بایستند.در پله برقی و پیا ده روی متحرک با عرض استپ یک متر دو نفر به راحتی میتوانند بر روی هر استپ بایستند .بیشترین سفارش ساخت پله برقی مربوط به پله هایی با عرض 80 سانتیمتر میباشند.

در مراکز تجاری ، فرودگاه ها و پایانه های مسافری که ترافیک زیاد مسافر وجود دارد، توصیه میگردد از پیاده رو های متحرک با عرض 2/1 متر استفاده شود تا علاوه بر امکان حرکت چرخ های دستی ، افراد به راحتی بتوانند از کناره ها عبور نمایند.

استپ :

به هر یک ازپله های پله برقی استپ میگویند،میتوان قطعه یاد شده را مهمترین و اصلی ترین واحد حرکتی پله برقی نامید،که نقش اصلی در جاجایی مسافر را به عهده دارد . واضح است به دلیل اهمیت استپ و رابطه مستقیم آن با ایمنی مسافر ،لزوم توجه به نحوه ساخت و رعایت مسائل ایمنی در آن از اولویت زیادی برخوردار میباشد ، چرا که با وجود قرار گرفتن مسافرین بر روی استپ ها هر گونه خرابی قطعه باعث ایجاد حادثه برای مسافرین خواهد گردید.

در گذشته در بسیاری از پله های برقی از استپ های چوبی استفاده مینمودند . اما پس از حوادث آتش سوزی بسیاری از جمله آتش سوزی بزرگ در متروی لندن ،استفاده از این نوع استپ ها منسوخ گردید. در برخیاز پله های برقی از استپ های فولادی نیز استفاده شده است.امروزه استپ ها را معمولا ازجنس آلومینیم میسازند.استفاده از آلومینیم باعث میگردد تا ضمن کاهش وزن استپ و نیز کاهش مصرف انرژی درپله برقی ، احتمال زنگ زدگی و خوردگی در آن به حداقل ممکن برسد.

استپ های آلومینیمی به صورت دایکاست (تزریق تحت فشار) ساخته شده تا ضمن یکپارچه بودن ، احتمال وجود مک را از بین ببرند.

برخی از مهمترین نکات در خصوص طراحی و ساخت استپ ها عبارتند از :

 • سطح استپ باید مانع لیز خوردن افراد شود
 • استپ باید با نیروی 3000 نیوتن (بااحتساب وزن استپ) از نظر انحراف آزمایش گردد،این نیرو باید به طور عمودی بر مرکز سطح استپ ،بر روی یک صفحه فلزی به ابعاد 30/0 * 20/0 متر مربع و حداقل ضخامت 25 میلیمتر وارد گردد.در طول این آزمون ، انحراف اندازه گیری شده در سطح استپ نباید بیش از 4 میلیمتر بوده و نیز نباید تغییر شکل دائمی در استپ دیده شود.(بند 5-3-3-2-1 استاندارد ملی ایران 1-13836 و بند 8-2-2-1-1 استاندارد EN115 -2005 )
 • چنانچه نیرویی برابر با 1500 نیوتن به صوت عمودی بر پیشانی استپ و یا مربعی به مساحت 25 میلیمتر وارد گردد ، انحراف پیشانی استپ نبایدبیشتر از 4 میلیمتر باشد.(بند 5-3-3-2-2 استاندارد ملی ایران 1-13836)
 • در آزمون مقاومت داینامیکی ،استپ با حداکثر شیبی که مورد استفاده قرار میگیرد ، آزمایش میشود .به طوری که استپ در معرض بارمتغیری بین 500 الی 3000 نیوتن با فرکانس بین 5 تا 20 هرتز برای حداقل 5 میلیون سیکل قرار گرفته و انحراف اندازه گیری شده درسطح استپ نباید بیش از 4 میلیمتر بوده و نیز نباید تغییر شکل دائمی در استپ دیده شود .(بند 5-3-3-3-2-1 استاندارد ملی ایران 1-13836 و بند 8-2-2-2-1 استاندارد EN115-2005 )
 • طراحیاستپ بایدبه گونه ای باشد ، که سازه آن بتواند بار پیچشی معادل جابجایی 2میلیمتر در مرکز چرخ غلتکها را بر روی کمانی به مرکز چرخ کشنده را داشته باشد.(5-3-3-3-1-2 استاندارد ملی ایران 1-13836 و بند 8-2-5 استاندارد EN115-2005 )
 • دیواره های عمودی استپ نیز باید به صورت آجدار باشد.(بند 5-3-3-3-2-1 استانداردملیایران 1-13836 وبند 8-2-2-2-1 استانداردEN115-2005 )
 • ارتفاع استپ پس از مونتاژ نهایی نباید بیش از 24/0 متر باشد.
 • عرض استپ پله برقی باید بین 58/0 الی 10/1 متر باشد.(بند 5-3-2-1 استاندارد ملی ایران 1-13836 ، بند 8-1-3 استاندارد EN115-2005 )
 • سطح کف استپ باید دارای شیارهایی درجهت حرکت پله برقی بوده و شیارهای یاد شده بگونه ای باشد که در زمان ورود به بخش زیرین تکیه گاه شانه برخورد و یا اصطکاک ایجاد ننماید.(بند 5-3-2-2-3 استاندارد ملی ایران 1-13836 ، بند 8-2-3-1 استاندارد EN115-2005 )
 • پهنای شیارهاباید حداقل 5 و حداکثر 7 میلیمتر باشد.(بند 5-3-2-2-5استانداردملیایران 1-13836 ،بند 8-2-3-2استانداردEN115-2005 )
 • عمق شیارها نباید کمتر از 10میلیمتر باشد. .(بند 5-3-2-2-6استانداردملیایران 1-13836 ،بند 8-2-3-3استانداردEN115-2005 )
 • پهنای لبه شیارها باید حداقل 5/2 و حداکثر 5 میلیمترباشد. .(بند 5-3-2-2-7استانداردملیایران 1-13836 ،بند 8-2-3-4استانداردEN115-2005 )

شانه و کامپلیت :

در قسمتهای بالا و پایین پله برقی، در محلی که استپ های افقی پس از طی مسیربه داخل پله برقی هدایت میشوند ،موانع ثابت ودندانه داری نصب شده ، تا ضمن سهولت در خروج مسافرین ، مانع ورود جسم خارجی و یا اعضای بدن به داخل پله برقی گردد.
به قطعات یاد شده شانه گفته شده وبه محلی که شانه ها بر روی آن نصب میگرددتکیه گاه شانه و یا کامپلیت گویند.

این قطعات بدلیل نوع کاکرد و نیز با توجه به محل قرارگیری آن از لحاظ ایمنی بسیار حیاتی بوده ، لذا نوع طراحی و نگهداری ازآن تاثیر بسزایی در افزایش سطح ایمنی در پله برقی ایفا مینماید.

(بندهای 5-7-3 استاندارد ملی ایران 1-13836 و نیز بندهای بخش 8-3 استاندارد EN115-2005 مشخصات شانه ها را به تفصیل بیان نموده است.)

برخی از مهمترین موارد اشاره شده در استاندارد در خصوص شانه ها و کامپلیت عبارتند از :

 • شانه ها باید حرکت افراد را تسهیل نماید.
 • شانه ها باید به آسانی قابل تعویض باشند.
 • دندانه شانه ها در زمان ورود استپ و یا پالت نبایددچار برخورد و یا سایش گردند.
 • پهنای دندانه شانه ها در سطح کف نباید کمتر از 5/2 میلیمتر باشد.
 • انتهای شانه ها باید گرد بوده و شعاع سر آن نباید بیش از 2 میلیمتر باشد.
 • دندانه شانه باید به شکل شیبدار بوده و زاویه آن از 35 درجه تجاوز ننماید.
 • دندانه شانه ها نباید باعث آسیب به کفش و یا انگشتان پای مسافرین گردد.
 • در صورت برخورد اشیا و یا ورود وسیله به زیر کامپلیت ، مکانیزم ایمنی تعبیه شده باید باعث توقف پله برقی گردد.
 • میزان فرورفتگی دندانه شانه ها در شیار کف استپ و یا پالت باید حداقل 4 میلیمتر باشد.
 • کامپلیت بایستی توانایی حرکت با تلرانس مشخص در دو جهت افقی و عمودی را داشته باشد ، به طوری که به محض حرکت، مکانیزم ایمنی را فعال نموده و دستگاه را متوقف نماید.

پیاده روهای متحرک نیز امروزه معمولا با زوایای 0 ، 10 ، 12 درجه ساخته میشوند.

 • در خصوص پیاده روه های متحرک طبق استاندارد شیب پیاده روی متحرک نمیتواند بیش از 12 درجه باشد.(بند 15-4-3 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، بند 5-2-2 استاندارد ملی ایران 1-13836 و نیز بند 10-1-1 استاندارد EN115-2005 )
 • طبق استاندارد در صورتی که زاویه شیب پیاده روی متحرک حداکثر 6 درجه باشد ، عرض آن میتواند تا65/1 متر افزایش یابد.( بند 5-3-2-1 استاندارد ملی ایران 1-13836)