سقوط کابین به دلیل پارگی سیم بکسل

می توان به جرات اعلام نمود احتمال بروز حادثه سقوط کابین ناشی از پارگی سیم بکسل تقریبا بسیار کم میباشد، زیرا کابین حداقل دارای بیش از 2 بکسل بوده لذا در صورت پارگی هر یک از سیم بکسل ها دیگری توان نگهداری وزن کابین را داشته و نیز در صورتی که سرعت کابین بیش از 115 در صد سرعت نامی گردد بایستی ترمز ایمنی آسانسور عمل نموده و بصورت مکانیکی منجر به توقف کابین گردد.
آسانسور در صورت استفاده و نگهداری صحیح ، تجهیزات بسیار امنی می باشد.لذا مقتضی است امنیت خود و خانواده خود را با کاهش هزینه ها از طریق استفاده از قطعات بدون کیفیت و سرویسکاران غیر مجاز به مخاطره نیندازیم .