روغنکاری بکسل آسانسور

نوع سیال روغن کاری کننده با فاکتورهای زیر باید انتخاب شود:

1) اندازه و ساختار سیم بکسل
2) نوع وسایلی که سیم بکسل بر روی آنها کار میکند
3) شرایط محیط کاری

برای آسانسور های کششی روغن سیم بکسل باید شرایط ضد لغزش را نیز علاوه بر روغن کاری کردن داشته باشد .

روغنکاری بکسل آسانسور
خواص اصلی روغن سیم بکسل به شرح زیر است :

نفوذ پذیری : باید بسادگی درداخل رشته ها و مغز سیم بکسل نفوذ کند.
دور کردن آب : باید دارای افزودنی باشد که بتواند آب را دور کند در نتیجه از جذب آب جلوگیری شود که باعث زنگ زدگی سیم بکسل آسانسور و خراب شدن مغزی آن میشود.
جلوگیری از زنگ زدگی : باید جلوگیری از زنگ زدگی کند بخصوص سیم های داخلی را باید محافظت کند.
مقاومت در مقابل فشار : برای کارکرد سنگین سیال روغنکاری باید چسبندگی خوبی داشته باشد حتی هنگامی که تحت فشار زیادب است.
چسبندگی : باید چسبندگی خوبی داشته باشد تا پرت شدن روغنکاری کم باشد.
پایداری : خواص فیزیکی باید در شرایط محیطی ، عملیاتی مختلف ثابت باشد.
سازگاری : روغنکاری روی سیم بکسل آسانسور باید با سیال روغنکاری اصلی که سازنده سیم بکسل استفاده میکند سازگاری داشته باشد.

تعداد دفعات روغنکاری بکسل آسانسور بستگی به عوامل دارد که شامل شرایط محیط و درجه حرارت ،سرعت سیم بگسل آسانسور، نوع کارکرد آسانسور و غیره می شود. و تنها بازبینی می تواند تعداد دفعات را مشخص کند. یک روش مناسب روغن کاری بکسل آسانسور باید از تجمع مقدار زیادی روغن یا گریس در روی سطح خارجی سیم بکسل در یک محل جلوگیری کند.
مقدار زیاد سیال روغن کاری باعث کاهش کشش میشود و گریس از روی سیم بگسل بخصوص در سرعت زیاد جدا می شود.
سیم بکسل ها باید در محوطه انبار خنک، خشک که درجه حرارت تا حد معقولی ثابت باشد نگهداری شود تا از نشستن رطوبت بر روی آنها جلوگیری گردد.آنها را نباید در تماس با زمین گذاشت و نباید در محوطه ای که تحت بخارهای اسیدی و سایر موارد خورنده هستند نگهداری کرد.