نکات مهم در نگهداری آسانسورهای هیدرولیک

– برای ایجاد تناسب بین قطعات بایستی از بخش مکش پمپ و یا ورودی به پمپ آغاز و قطر لوله متناسب را تعیین نمود.لازم است در هنگام نصب از به وجود آوردن هر گونه خمیدگی و یا تعیین مسیر های منحنی دار پرهیز گردد .همچنین مقتضی است از حداقل اتصالات لوله ای استفاده گردد.
– با به حداقل رساندن مسیرهای منحنی از احتمال نشتی نا خواسته جلوگیری شده و از قدرت مکش پمپ نیز کاسته نخواهد گردید.
– ورودی روغن از محفظه به پمپ بایستی حتما توسط صافی مکش 60-100 پوشانده گردیده تا از ورود ذرات و آلودگی به پمپ خودداری گردد.
– روزنه های صافی باید به گونه ای انتخاب گردد که خود منجر به افت مکش نگردد.
– خروجی محفظه روغن بایستی بالاتر ازکف محفظه قرار داشته تا از هدایت آلودگی های ته نشین شده به ورودی پمپ خودداری گردد.
– در صورتی که محفظه روغن در پایین تعبیه گردد هر گونه مشکل در لوله ،دریچه ،صافی،اتصالات و غیره منجر به افت فشار مکش پمپ گردیده و باعث نفوذ هوا در لوله ها ، ایجاد سر و صدا و ارتعاش خواهد گردید.
– بدیهی است ظرفیت محفظه روغن بایستی بحدی باشد که بتواند روغن پیستون را برای حداکثر حرکت مورد نظر کابین تامین نموده،ضمنا بایستی دارای سطح خارجی کافی بوده تا بتواند با تبادل حرارت روغن به محیط اطراف ،آنرا خنک نگه دارد.
– از دیواره ها و جداره های داخلی نیز برای جداسازی و خروج هوای مخلوط با روغن نیز استفاده میگردد.چنانچه دیواره های داخلی بطرز صحیح و مناسب طراحی شده باشد میتوانند منجر به هدایت روغن با حداقل آشفتگی گردد.
– سطح روغن در کلیه شرایط باید به حدی باشد که در اثر مکش ،در دهانه ورودی منجر به تولید گرداب نگردد .
– تحت هیچ شرایطی نبایستی احتمال نفوذ گرد و خاک به داخل محفظه مقدور باشد.
– قطر جداره های خارجی محفظه بایستی به اندازه ای ضخیم و محکم باشد تا بتواند لرزش حاصل از جریان نا منظم روغن برگشتی به محفظه را خنثی نماید.
– ترجیها مناسب است در صورت نیاز در قسمت مربوط به خروجی پمپ ،لوله های انحرافی مجددا به محفظه روغن برگردند تا ورودی پمپ زیرا برگشت مجدد و طولانی مدت روغن به پمپ و عدم استفاده از کابین سبب افزایش بیش از حد حرارت روغن خواهد گردید.
– تنظیم دریچه اطمینان (فشار شکن) بایستی بر حسب کد های مربوطه انجام شود.
– کارکرد طولانی دریچه اطمینان نیز می تواند سبب افزایش بیش از حد درجه حرارت روغن گردد.
– در هنگام نصب لوله ها بایستی توجه داشت که وزن لوله ها بر پمپ تحمیل نشود.کلیه لوله ها بایستی به بخشهای ثابت و محکم سیستم و با بستهای لازم پیچ شوند.
– استفاده از لوله های قابل ارتجاع که خروجی پمپ را به سایر لوله ها متصل نماید تنها در صورتب مفید واقع خواهد بود که با احتساب شرایط و کدهای مربوطه تعبیه گردند.
– حتما بایستی از تنظیم تسمه پمپ اطمینان حاصل نمود.
– گردش طولانی پمپ در جهت مخالف سبب صدمه جبران ناپذیری خواهد گردید.