ویرایش جدید استاندارد کابین آسانسور

ویرایش جدید استاندارد کابین آسانسور

*وجود هرگونه تورفتگی ویا گسترش سطح ،حتی با ارتفاع کمتر از یک متر با درب جدا کننده یا بدون درب، تنها در صورتی مجاز میباشد که مساحت این قسمت افزوده در مساحت مفید کابین منظور شده باشد.
*تعداد مسافران را میتوان:
الف) از تقسیم بار نامی (جدول1) بر عدد 75 و گرد کردن نتیجه به پاییترین عدد صحیح به دست آورد و یا با استفاده از(جدول 2) که مقدار مقدار کمتر را به دست میدهد تعیین کرد.

جدول1

بار نامی ،جرم kg حداکثر مساحت مفید کابین m2 بار نامی ،جرم  kg حداکثر مساحت مفید کابین m2
(1)100 37/0 900 20/2
(2)180 58/0 975 35/2
225 70/0 1000 40/2
300 90/0 1050 50/2
375 10/1 1125 65/2
400 17/1 1200 80/2
450 30/1 1250 90/2
525 45/1 1275 95/2
600 60/1 1350 10/3
630 66/1 1425 25/3
675 75/1 1500 40/3
750 90/1 1600 56/3
800 00/2 2000 20/4
825 05/2 2500(3) 00/5

یادآوری1:حداقل مقدار برای آسانسور یک نفره.
یادآوری2:حداقل مقدار برای آسانسور دو نفره.
یادآوری3:به ازای هر 100کیل گرم اضافه تر از250کیلوگرم ، مقدار 16/0متر به مساحت کابین اضافه میگردد.
یادآوری4:برای مقادیر بار مساحت از روش درون یابی خطی به دست می آید.

جدول2

حداقل مساحت مفید کابین m2 تعداد مسافران حداقل مساحت مفید کابین m2 تعداد مسافران

87/1

01/2

15/2

29/2

43/2

57/2

71/2

85/2

99/2

13/3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

28/0

49/0

60/0

79/0

98/0

17/1

31/1

45/1

59/1

73/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

برای ظرفیت بیش از 20 نفر به ازا هر مسافر 115/0متر مربع به سطح کابین افزوده میشود.

*شیشه دیواره ها (در صورت وجود) باید از نوع چند لایه بوده و همچنین در برابر آزمون های شوک آونگی که در پیوست زیر آمده است مقاوم باشند. بعد ادز انجام آزمون ایمنی دیواره نباید تحت تاثیر قرار گرفته باشد.
-در صورتی که صفحات مطابق جدول الف 1 و الف 2باشند نیازی نیازی به انجام آزمون ضربه ای آونگی نمیباشد ، زیرا صفحاتی با این ویژگیها این آزمونها را فراهم میسازند.

جدول الف1:صفحه های شیشه ای تخت مورد استفاده در کابین

نوع شیشه قطر دایره محیطی
حداکثر 1m حداکثر m2
حداقل ضخامت بر حسب mm حداقل ضخامت بر حسب mm
چند لایه مقاوم شده

8

76/0+ 4+4

10

76/0 +5+5

چند لایه

10

76/0 +5+5

12

76/0 +6+6

جدول الف 2:صفحه های شیشه ای تخت مورد استفاده در درهای کشویی افقی

نوع شیشه حداقل ضخامت mm

عرض

mm

ارتفاع آزاد درب m نحوه نصب صفحات شیشه ای
چند لایه مقاوم شده

16

76/0 +8+8

360 تا 720 حداکثر 1/2 دو نگهدارنده در بالا و در پایین

چند لایه

16

76/0 +8+8

300 تا 720 حداکثر 1/2 دو نگهدارنده در بالا و در پایین و در یک طرف

10

76/0 +8+8

76/0 +5+5

300 تا 780 حداکثر 1/2

همه وجوه

مقادیر این جدول در صورتی معتبر میباشد که نگهدارنده های از سه یا چهار طرف بطور محکم به یکدیگر متصل شده باشند.

• دیواره هایی که در آنها شیشه د رارتفاع کمتر از 10/1متر از کف قرار گرفته باید دارای دستگیره ای در ارتفاع بین 90/0متر تا 10/1 متر باشند این دستگیره ها باید به قسمت دیگری به غیر از شیشه نصب شده باشد.
• نصب شیشه در دیواره باید بگونه ای انجام گیرد تا از خارج شدن شیشه از قید و بست های آن حتی در صورت نشست آن اطمینان حاصل شود.
• لته های شیشه ای باید دارای نشانه گذاری حاوی اطلاعات زیر باشد.
الف)نام سازنده و علامت تجاری
ب)نوع شیشه
پ)ضخامت
• دیواره ها، کف و سقف کابین نباید از موادی که نوع و مقدار گاز و دودهایی که میتوانند تولید خطرناک باشد ساخته شوند.
• آینه ویا شیشه تزیینی به کار رفته در دیواره یا سقف کابین می باید دارای حداقل ضخامت 4 میلی متر بوده و جهت جلو گیری از ریزش در هنگام شکسته شدن از پشت با لایه چسبدار پوشانده شده باشد.
بستن دربهایی که به طور خودکار عمل میکنند.
• در زمان کار کرد عادی در صورتی که فرمان خودکار پس از یک بازه ی زمانی ضروری باید بسته شوند. این بازه ی زمانی بر اساس ترافیک آسانسور تعیین می گردد. (در آسانسورهای تمام اتوماتیک ،پارک دائم با درابز ممنوع میباشد )
معکوس کننده حرکت بسته شدن
• اگر درب ها ازنوع خودکار با نیروی محرکه باشد باید وسیله ای برای معکوس نمودن حرکت بسته شدن درب کنترلهای داخل کابین تعبیه شود.
• در صورتی که فاصله آزاد ازافقی از لبه خارجی کابین و عمودی بر آن (تا دیواره چاه ) از 3/0 متر بیشتر شود باید سقف کابین نرده گذاری شود.
• اندازه گیری فواصل آزاد از دیواره چاه باید انجام گیرد تورفتگی های در دیواره به عرض و ارتفاع کمتر از 3/0 متر در نظر گرفته نمیشود.
• نرده ها باید د ارای شرایط و الزامات زیر باشند:
الف)باید دارای دستگیره و سینی محافظ پنجه پا به ارتفاع 1/0متر و حداقل یک میله میانی در نصف ارتفاع نرده ها باشند.
ب)با در نظر گرفتن فاصله آزادافقی از پشت دستگیره نرده ارتفاع آن باید حداقل:
1- 70/0 متر در صورتیکه فاصله آزاد 85/0 متر یا کمتر باشد.
2- 10/1 متر در صورتیکه فاصله آزاد 85//0متر بیشتر باشد.
• فاصله افقی بین لبه خارجی دستگیره و هر قسمت از چاه (اشمل وزنه تعادل ، سوییچ ها، ریل ها، براکتها و …) باید حداقل 10/0متر باشد.
• نرده ها باید دسترسی ایمن و آسان به سقف باید ازقسمت یا قسمتهایی که دسترسی به آن انجام میگیرد را فراهم نماید.
• حداکثر فاصله افقی نرده ازلبه های سقف کابین میباید 15/0م متر باشد.
• در صورت وجود نرده، علامت یا نوشته هشدار دهنده ای ، برای آگاهی از خطر آفرین بودن تکیه بر آنها در جایی مناسب بر روی آنها باید نصب شود.
• شیشه هایی که در سقف کابین بکار میروند ، باید نوع لایه د ار باشند.
• زمانیکه آسانسور در حال استفاده میباشد کابین یاید دائما روشن باشد. در مورد درهای خودکار دارای نیروی محرکه در زمانیکه کابین در یک طبقه پارک شده است و درها بسته اند این روشنایی می تواند خاموش گردد.
ورودی کابین
• ورودی های کابین باید مجهز به درب باشند.