مفهوم پالت در پیاده روی متحرک چیست ؟

مفهوم پالت در پیاده روی متحرک : در پیاده رو های متحرک بجای استپ از پلیت های آجداری استفاده میکنند که به آنها پالت میگویند. بمانند استپ در پله برقی ها ،این قطعه نیز از اهمیت به سزایی در مکانیزم حرکتی و جابجایی مسافرین در پیاده روهای متحرک برخورد می باشد.

جنس پالت ها گاهآ از فولاد بوده، ولی امروزه به دلیل خاصیت ضد زنگ ، ضد خوردگی و نیز وزن کم ، از آلمومینیم که به صورت دایکاست (تزریق تحت فشار) ساخته میشود استفاده میگردد.

پالت در پیاده روی متحرک

پالت در پیاده روی متحرک

برخی از مهمترین نکات و استانداردها ی مهم در خصوص طراحی و ساخت پالت عبارتند از :

  • پالت ها باید دارای شیارهایی در جهت حرکت پیاده روی متحرک باشند.
  • پهنای شیارها باید حداقل 5/4 میلیمتر و حداکثر 7 میلیمتر باشد.
  • عمق شیارها نباید کمتر از 5 میلیمتر باشد.
  • پهنای لبه دندانه ها باید حداقل 5/4 میلیمتر و حداکثر 8 میلیمتر باشد اندازه یاد شده باید از روی کف پالت اندازه گیری گردد.
  • پالت باید با نیروی حداکثر 7500 و حداقل 3000 نیوتون (با احتساب وزن پالت) از نظر انحراف آزمایش گردد .این نیرو باید به طور عمودی به مرکز سطح پالت ، بر روی یک صفحه فلزی به ابعاد 35/0 *30/0 متر مربع و حداقل ضخامت 25 میلیمتر وارد گردد. در طول این آزمون ، انحراف اندازه گیری شده در سطح پالت نباید بیش از 4 میلیمتر بوده و نیز نباید تغییر شکل دایمی در استپ دیده شود .
  • پالت ها نباید در لبه جانبی با شیار تمام گردند.
  • محل اتصال پالت ها باید سطح پیوسته بوده و بدون شکستگی باشند.

توان و مقاومت پالت در پیاده روی متحرک

در آزمون مقاومت دینامیکی ، پالت با حداکثر شیبی که مورد استفاده قرار میگیرد آزمایش میشود. بطوری که استپ در معرض بار متغیری بین 500 الی 3000 نیوتون با فرکانس بین 5 هرتز تا 20 هرتز برای حداقل 5 میلیون سیکل قرار گرفته و انحراف اندازه گیری شده در سطح استپ نباید بیش از 4 میلیمتر بوده و نیز نباید تغییر شکل دایمی در استپ دیده شود. طراحی استپ باید به گونه ای باشد ، که سازه آن بتواند بار پیچشی معادل جابجایی 2 +_ میلیمتر در مرکز چرخ غلتکها بر روی کمانی به مرکز چرخ کشنده را داشته باشد.