مفهوم اسکرت در پله برقی چیست ؟

اسکرت

 

صفحاتی که در دو طرف پله برقی در مجاورت مسیر حرکت استپ ها قرار دارند، اسکرت نامیده میشوند.صفحات یاد شده وظیفه هدایت استپ ها به عهده داشته و هدایتگرهای استپ با کشیده شدن بر روی این صفحات باعث هدایت استپ ها به میانه پله برقی می گردند.
معمولا توسط مکانیزم های مختلف مسیر حرکت هدایت گرهای استپ بر روی اسکرت روغنکاری شده تا ضمن ب حداقل رساندن اصطکاک از گیر کردن استپ ها و ایجاد صدای ناهنجار جلوگیری گردد.
مطابق استاندارد جهت جلوگیری از گیر کردن پای مسافرین بین استپ و اسکرت کنترل شده و نیز جهت جلوگیری از ورود جسم خارجی از برسهای محافظ استفاده گردد.
اسکرت ، تحت نیروی 1500 نیوتون عمود بر سطح 25 سانتی متر مربع نباید بیش از 4 میلیمتر تغییر شکل داشته باشد